e ISSN - 2248 - 910x

Print Issn - 2248 - 9096

About IJPDT

1.

Shiddamallayya N*, Shantha T R, Rama Rao V and Venkateshwarlu G

Abstract Download No of Download=499 Pages (83-88)

2.

K. Vijaya Sri,* M. Madhuri , G.Vinay jain

Abstract Download No of Download=496 Pages (89-93)

3.

Soheib Afroz*, Naga sri ND , Javeed Khan, Rafi B, Venkaiah A, Manohar, Jameerullah, Hemakumar S, Veeranjeneyulu, Saleem Malik V

Abstract Download No of Download=448 Pages (94-100)

4.

Priyanka Gangarapu, P. Jayachandra Reddy, M. Alagu Sundaram, M. Sabareesh, V. Prabhakaran

Abstract Download No of Download=483 Pages (101-113)

5.

P. Vishnu Priya*, Tushar Agarwal, P.S. Raju, K. Manikyam, JVC Sharma

Abstract Download No of Download=462 Pages (114-119)

6.

S.C. Woo*1, S.J Kshirsagar2, M.R. Bhalekar1, A.R Madgulkar1

Abstract Download No of Download=421 Pages (120-124)

7.

B. Rama*, V. Sandhiya, M. Swetha, G. Rathnam, U. Ubaidulla

Abstract Download No of Download=369 Pages (125-130)

8.

Z.P. Bhathena*& N.J. Desai 

Abstract Download No of Download=397 Pages (131-136)

9.

Devasani Anusha*, V. Uma Maheshwar Rao & S. Raja shekhar

Abstract Download No of Download=350 Pages (137-140)